ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ CRU Robot โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 “นิวเคลียร์ฟิวชั่นนวัตกรรมจักรกลโรงไฟฟ้าเพื่อมนุษยชาติ” ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ทีม RES:KILL THIS LOVE ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีสมาชิกในทีมดังนี้
1. นายอดุล ทวินันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. นายณิศพงษ์ กิติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. นายอนุรักษ์ แซ่ท้าว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. นายธราธร อุทศรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีม RES: IT GO เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย
1. นายพิษณุพงษ์ แผลงไพรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. นายกิตต์รวี สวัสดิ์ฉัตรเดโช สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. นายฉัตรชัย เทพธีระชัย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. นายชนาศักดิ์ ชูนุช สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ ดร.ศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ, อ.ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ และ อ.สุธี โสมาเกตุ