ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ คุณพัชรินทร์ สูญยี่ขันต์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562