ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โดยจะให้นักศึกษา เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรียนเองตามโครงสร้างหลักสูตร

สำหรับรายวิชาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่จัดไว้ให้

ลงทะเบียนผ่าน website วันที่ 26 ต.ค. – 3 พ.ย. 62
ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ เคาวน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 5 – 10 พ.ย. 62