ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้ง การเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นปีสุดท้าย (คอบ.59 และ​ อสบ.​61)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องการเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษชั้นปีสุดท้าย (คอบ.59 และ​ อสบ.​61)