ข่าวสารคณะ

ประกาศรับใบรายงานผลการศึกษา และนัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งรับใบรายงานผลการศึกษา และนัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) ในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 ณ งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม