ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน มีนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกสอนเข้าร่วมโครงการเล่าประสบการณ์และปัญหามาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562