ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/62

ประกาศ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2562 เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว(ด่วนที่สุด)

ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.62 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ โดยการ “เข้าสู่ระบบ  ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ CLICK
(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)