ข่าวสารคณะ

ประกาศเตือนให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเตือนให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาที่มียอดเงินค้างชำระทุกคน (ยกเว้นนักศึกษากองทุนกู้ยืม กยศ.)  ติดต่อที่งานการเงิน โดยด่วน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

หากพ้นกำหนดนักศึกษา จะหมดสิทธิ์ในการเข้าเรียน (ตามปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2562) และถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากมียอดค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย