ข่าวสารคณะ

ประกาศให้นักศึกษายื่นขอใบอนุญาตกค. ระดับปริญญาตรี

ประกาศสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต กค. ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต กค. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

โดยมีเอกสารดังนี้
1. แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค. จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 ชุด(ฉบับสมบูรณ์)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
6. หลักฐานการชำระเงินผ่านไปรษณีย์ จำนวน 1 ชุด