ข่าวกิจกรรมคณะ

ประชุมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พัทรียา เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน   พร้อมด้วยคณะกรรมการเตรียมงานในส่วนต่างๆ ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562