ข่าวสารคณะ

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

 

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ของมทร.พระนครที่ http://job.rmutp.ac.th

***ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562***

และให้บัณฑิตบันทึกภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถามจากหน้าจอ หรือ พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มีเอกสารใบยืนยันการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 ฉบับ คือ
1.ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th
2. ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว) http://job.rmutp.ac.th/employer