ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขป โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ได้แก่

  • ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง                 ประธานกรรมการ
  • ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล          กรรมการ
  • ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณี                 กรรมการ
  • น.ส.ภาวนา     ชูศิริ                        กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562