ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม