ข่าวกิจกรรมคณะ

ครูช่างจิตอาสา big cleaning day

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม “ครูช่างจิตอาสา big cleaning day”เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนักศึกษาร่วมทำความสะอาดบริเวณหน้าตึกคณะ ลานองค์รพีฯ ลาน D-Hall และซุ้มของแต่ละสาขา ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562