ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม ภายในงานมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562