ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขป โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมนคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่

 • กลุ่มที่ 1 ตรวจประเมินหลักสูตรป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 1
  ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย กรรมการ
  น.ส.ภาวนา ชูศิริ กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ 2 ตรวจประเมินหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  รศ.บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 2
  ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ กรรมการ
  น.ส.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ 3 ตรวจประเมินหลักสูตรอส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 3
  ดร.ดำเนิน ไชยแสน กรรมการ
  นางสุนารี จุลพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ 4 ตรวจประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 4
  ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ กรรมการ
  น.ส.ภาวนา ชูศิริ กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ 5 ตรวจประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 5
  ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม กรรมการ
  ว่าที่ร.ต.วุฒิชัย เหมาะใจ กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ 6 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 6
  ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา กรรมการ
  ดร. ขนิษฐา ดีสุบิน กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10-11 และ 13-14 มิถุนายน 2562