ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา

(หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 4 ปี) ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 สอบเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช

หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ที่เข้าสอบ
1. ให้นำ บัตรประชาชนมาแสดงตัวตน ในการเข้าสอบและ จำรหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ พร้อมเตรียมดินสอ 2B ยางลบ และปากกาในการเข้าสอบ
2. ให้มาถึงห้องสอบ เวลา 12.45 น.