ข่าวสารคณะ

ประกาศกำหนดการวัดตัวตัดชุดและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการวัดตัวตัดชุดและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562