ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (ปวช. – ปวส.) ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   ประเภทรับโควตา (ปวช. – ปวส.)  ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 ( B 601) และขอให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกทุกคนเตรียมเอกสาร หลักฐานดังประกาศข้างล่างนี้