ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศขั้นตอนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ตามกลุ่มดังนี้