ข่าวสารป.บัณฑิต

18 เม.ย.2562 ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม61 อชค./1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
12 พ.ย.2561 รายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข
29 ต.ค.2561 ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
26 ต.ค.2561 ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม61 อชค./1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

19 ต.ค.2561 DOWNLOAD คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

16 ต.ค.2561 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพความเป็นครู
10 ต.ค.2561 ประกาศสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้มาดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
28 มิ.ย.2561 ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่1/2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 61 อชค.1-6
2 พ.ค.2561 ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่1/ 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 60 อชค.1-5
30 เม.ย.2561 ประกาศเตือนสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ให้ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พ.ค. 2561 และชำระเงินผ่านธนาคารหรือเคาวน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 8-13 พ.ค. 2561
17 พ.ย.2560 ประกาศแจ้งให้นศ.หลักสูตรป.บัณฑิต ยื่นหลักฐานขอใบประกอบวิชาชีพครู
6 พ.ย.2560 ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/ 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 60 อชค.1-5
6 พ.ย.2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (UPDATE)
21 ก.ค.2560 แจ้งเปลี่ยนตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เฉพาะกลุ่ม 60 อชค./3 และกลุ่ม 60 อชค./4
29 มิ.ย.2560 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)
19 มิ.ย.2560 ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
24 พ.ค.2560 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สำหรับนักศึกษา รุ่น 59)
23 พ.ค.2560 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
25 เม.ย.2560 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
11 เม.ย.2560 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11 เม.ย.2560 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 UPDATE
29 มี.ค.2560 DOWNLOAD หนังสือรับรองสำนักงาน ก.ค.ศ.คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
15 มี.ค.2560 ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระบบงานทะเบียน
10 ม.ค.2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ข่าวสารป.บัณฑิต ปี 2559

ข่าวสารป.บัณฑิต ปี 2558

ข่าวสารป.บัณฑิต ปี 2556-2557