รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)