ขั้นตอนที่ 3 สอบข้อเขียนทางระบบออนไลน์

ขั้นตอนที่  3  กำหนดการสอบข้อเขียนทางระบบออนไลน์  ได้แก่  รายวิชาวัดแววความเป็นครู (เหตุการณ์สำคัญ บริบททางการศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ

สอบข้อเขียนในวันที่ 21 มิถุนายน 2565  เริ่มสอบข้อเขียนเวลา  09.00- 11.00 น.  รวมเวลา 2 ชั่วโมง (ระบบจะเปิดสอบข้อเขียนในวัน-เวลาที่กำหนดสอบเท่านั้น) **กรุณาเข้าระบบเวลา 09.00 น. (ตรงเวลา หากไม่ฉะนั้น ระบบจะเด้งออกค่ะ)

* รหัสประจำตัวสอบ ดูได้จากใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

** กำหนดให้เข้าระบบภายในวันและเวลาที่กำหนด หากหมดระยะเวลาดังกล่าวระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ ผู้เข้าสอบสามารถ login การเข้าสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และสามารถสอบได้ทุกทีที่ต้องการ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบอินเตอร์เน็ตทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตปลดล็อกให้ทุกกรณี