รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565