PLC ในงานระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

นักศึกษาหรือผู้สนใจการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC เบื่องต้น  เพื่อใช้ในการทำปริญญานิพนธ์ หรือ โปรเจค หรือปรับฐานความรู้ก่อนออกฝึกงานหรือฝึกสอน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจะทำการอบรมสัมมานาภายใน สามารถแจ้งความจำนงค์ ได้ทางสาขาวิชา หรือ Email Suppachaiyo@hotmail.com

About admin