หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร   

 

ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   

 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering                 

 ชื่อปริญญา   

            ชื่อเต็มภาษาไทย                        ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   

            ชื่อย่อภาษาไทย                          ค.อ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)   

            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                   Bachelor of Science in Technical Education (ElectricalEngineering)   

            ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                    B. S.Tech. Ed. (Electrical Engineering)   

            หน่วยงานที่รับผิดชอบ               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

  1    เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   

  2    เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการสอน โดยเน้นการสอนวิชาชีพในแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีทักษะในการสอน ให้คำแนะนำ การให้ความรู้และประสบการณ์ และการอบรมจริยธรรมแก่นักศึกษา   

  3    เพื่อฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีกิจนิสัยในการค้นคว้า  วางแผน เตรียมการสอน   รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล  ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผน  และควบคุมอย่างรอบคอบ  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัด  รวดเร็ว  และมีคุณภาพ   

  4    เพื่อปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพครู และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม   

ค) แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

05-115-201 พื้นฐานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
  Engineering Electronics Basic         
05-115-202 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6)
  Electronic Engineering             
05-115-203 การวัดและเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  
  Electronics   Instrumentation and Measurement   
 
05-115-304 หลักการของระบบสื่อสาร 3(2-2-5)
  Principles of Communication System           
05-115-305 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
  Engineering   Electromagnetics            
05–115-306 การวิเคราะห์วงจรข่าย 3(3-0-6)
  Network Analysis          
05-115-307 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
          Electronic Circuits Analysis   
05-115-308 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5)
    Microprocessor        
05-115-309 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
  Electromagnetic Fields and Waves   
05-115-310 วิศวกรรมไมโครเวฟ     3(2-2-5)
  Microwave   Engineering  
05-115-311 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมสื่อสาร 3(3-0-6)
  Selected Topics in Communication Engineering   
05-115-312 วิศวกรรมสายอากาศ 3(2-2-5)
  Antenna Engineering    
05-115-313 การสื่อสารทางแสง 3(2-2-5)
  Optical Communication    
05-115-414 วิศวกรรมโทรศัพท์             3(2-2-5)
  Telephone Engineering                  
05-115-415 การสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6)
  Data Communication   
05-115-416 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม                 3(2-2-5)
  Industrial Electronics             
05-115-417 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)
  Satellite Communication Engineering   
05-115-418 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 3(3-0-6)
  Digital Signal Processing   
05-115-419 วิศวกรรมการสื่อสารสารอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
  Electronics Communication Engineering   
05-115-420 การออกแบบวงจรความถี่สูง 3(3-0-6)
  High Frequency Circuits Design   
05-115-421 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)
  Signal and System                
05-115-422 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6)
  Mobile Communication System   
05-115-423 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
  Electronics Circuit Design   
05-113-101   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6)
  Electrical Engineering Mathematics  
05-113-212   ระบบควบคุม 3(2-2-5)
  Control Systems   

About the Author