บุคลากร

 

       

  

  

อาจารย์วารินี   วีระสินธุ์ 

ตำแหน่ง :อาจารย์  

สังกัด :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระดับการศึกษา :ปริญญาโทวุฒิ ปริญญาโท ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)

 

     

 

 

 

อาจารย์รุ่งอรุณ   ศรีปาน 

ตำแหน่ง :อาจารย์  

สังกัด :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระดับการศึกษา :ปริญญาโทวุฒิ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 

     

 

 อาจารย์พิสิฐ   สอนละ 

ตำแหน่ง :อาจารย์   

ตำแหน่งทางบริหาร :

โทรศัพท์ภายใน :

สังกัด :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรีวุฒิ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต , วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

 

      

 อาจารย์ภาวนา   ชูศิริ 

ตำแหน่ง :อาจารย์  7

สังกัด :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระดับการศึกษา :ปริญญาโทวุฒิ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 

     

 

 

อาจารย์อนุชา   ไชยชาญ   

ตำแหน่ง :อาจารย์  7

ตำแหน่งทางบริหาร :หัวหน้าแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

สังกัด :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

About the Author