โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต

โดย

admin

Tags: , , , , โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต

      เนื่องมาจากปัจจุบันเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรสำหรับเข้าทำงานในภาค อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ไม่สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทันที บริษัทซอฟแวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการอบรมบุคลากรอย่างน้อย 3เดือน ปัญหาเกิดขึ้่นจากภาคกการศึกษา ไม่สามารถผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสืบเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ยังมีประสบการณ์ในการทำงานด้านซอฟแวร์ค่อนข้างน้อยและไม่ใช่บุคลากรในสายอาชีพพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง

ดังนั้น  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จึงได้จัด “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค” สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และบัณฑิต ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ให้มีความพร้อมและสามารถทำงานได้ทันที

นักศึกษาและบัณฑิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/register/software/

รายชื่อนักศึกษาและบัณฑิตที่ลงทะเบียนแล้ว http://www.rmutp.ac.th/register/software/?do=confirmedlist

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับเวลาและสถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

About admin