กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๒

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2553 รอบ 2

โดย admin

เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011หมวดหมู่: นักศึกษา, สำคัญ2Tags: , , , , , กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2553 รอบ 2

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รอบที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมื่อวัน ที่ 25 – 26 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ)

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น ๒ อาคาร ๔ (อาคารโรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

About admin