นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน 2/2553

ขอความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประเมินการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2/2553 ได้ที่เว็บไซต์

http://eassess.rmutp.ac.th

การเข้าประเมินระบบการเรียนการสอนนั้นจะใช้ Username และ Password จากระบบทะเบียน (http://reg.rmutp.ac.th) โดยนักศึกษาจะต้องประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์และประเมินตนเองในทุกราย วิชาที่นักศึกษาเรียน โดยประเมินภายในวันที่ 7 มีนาคม 2554 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดูเกรดได้

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถแก้ไขหรือติดต่อได้ตามปัญหาดังนี้

  • ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประมวลผลและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6302-4 หรือ e-mail ponglang@hotmail.com, sorsai_2@hotmail.com, ar_mean@hotmail.com
  • ปัญหาในการกรอกแบบประเมิน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6783
  • ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ย อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบผลการประเมินรายบุคคลของนักศึกษา

 

About admin