บุคลากร

หัวหน้าสาขา

นายภควัต เกอะประสิทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.สมชาย

นายสมชาย เหลืองสด
อ.อำนาจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เจนจิตศิริ
อ.ชัยศร

นายชัยศร โลกิตสถาพร
อ.อดิศร

นายอดิศร จรัลวรกูลวงศ์
อ.วุฒิชัย

ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหมาะใจ
อ.ศุภโชค

นายศุภโชค ตันติวัทน์
อัครณิต

นายอัครณิต บรรเทา
ธุรการสาขา

About the Author