หลักสูตร

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
01-001-101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
  Thai Usage  
01-001-105 เทคนิคการเขียน 3(3-0-6)
  Writing Techniques  
01-001-106 ภาษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
  Language for Personality Development  
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6)
  Thai for Presentation  
           1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  12  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชา  
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
  English 1  
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
  English 2  
  และให้เลือกศึกษาอีก  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไป  
01-002-203 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
  English Conversation 1  
01-002-204 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
  English Conversation 2  
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6)
  Technical English  
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)
  English for Career  
01-002-207 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  English for Everyday Use  
01-002-210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  English for Communication  
01-002-213 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1 3(3-0-6)
  Industrial English 1  
         1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-003-101 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
  Man and Society  
01-003-102 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
  Human Relations  
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  3(3-0-6)
  Life and Social Skills  
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
  Society and Economy  
01-003-106 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6)
  Society and Government  
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
  Society and Environment  
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
  Sufficiency Economy Philosophy  
  1.3.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
  Information Services and Study Fundamentals  
01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
  General Psychology  
01-004-105 พื้นฐานอารยธรรมไทย 3(3-0-6)
  Foundations of Thai Civilizations  
  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
01-004-108 Personality Development  
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
1.4.1 กลุ่มวิชาพลศึกษา  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-005-101 พลศึกษา 1(0-2-1)
  Physical Education  
01-005-116 ลีลาศ   1(0-2-1)
  Social Dance  
01-005-118 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1)
  Rhythmic Activities  
01-005-123 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ 1(0-2-1)
  Activities for Health and Practices  
1.4.2   กลุ่มวิชานันทนาการ   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-006-101 นันทนาการ 1(0-2-1)
  Recreation  
01-006-104 เกมสำหรับนันทนาการ 1(0-2-1)
  Game for Recreation  
01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม  1(0-2-1)
  Recreation for Training Courses  
         1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.5.1   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
  Fundamental Mathematics  
02-001-102 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  Mathematics and Statistics in Daily Use   
02-001-103 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6)
  Introduction to Statistics  
1.5.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  Science in Daily Use  
02-002-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)
  Man and Physical Science  
02-002-104 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
       2. หมวดวิชาเฉพาะ 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
2.1. กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรม 14 หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชา
02-311-108 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6)
  Calculus 1 for Engineers  
02-311-109 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6)
  Calculus 2 for Engineers  
02-411-103 เคมีสำหรับวิศวกร                                                        3(3-0-6)
  Chemical for Engineers  
02-411-104 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร                                       1(0-2-1)
  Chemical Laboratory for Engineers  
02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร                       3(3-0-6)
  Physics 1 for Engineers  
02-511-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร    1(0-2-1)
  Physics Laboratory 1 for Engineers  
       2.2.วิชาชีพบังคับ 73   หน่วยกิต
        2.2.1.กลุ่มวิชาการศึกษา 44 หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชา  
05-012-101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6)
     Psychology for Teacher  
05-012-102 เทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2-5)
  Educational Technology                               
05-012-103 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
  Curriculum Development                 
05-012-104 หลักการบริหารอาชีวศึกษา 3(3-0-6)
  Principles of Vocational Education Management  
05-012-105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)
  Educational Measurement and Evaluation  
05-012-206 หลักและวิธีการสอน 3(2-2-5)
  Principles and Methods of   Teaching  
05-012-307 การจัดการห้องเรียนและโรงฝึกงาน 3(3-0-6)
  Class Room and Shop Administration  
05-012-308 การพัฒนาวัสดุประกอบการสอน 3(2-2-5)
  Instructional Material Development  
05-012-309          การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
  Educational Quality Assurance  
05-012-410     การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2(2-0-4)
   Pre-professional Technical Practice  
05-012-411 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
  Educational Research  
05-012-512 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(0-40-0)
  Professional Experience 1  
05-012-513 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-40-0)
  Professional Experience 2  
2.2.2.กลุ่มวิชาวิศวกรรม 29 หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชา
05-212-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(1-6-4)
  Engineering Drawing  
05-212-102 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือเบื้องต้น 3(1-6-4)
  Basic Engineering Skill       
05-212-103 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6)      
  Engineering Materials  
05-212-104 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1(0-3-1)
  Engineering Material Testing  
05-212-205 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
  Engineering Statics      
05-212-206 กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6)
  Mechanics of Solid  
05-212-207 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)
  Manufacturing process  
05-212-308 การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม 3(0-40-0)
  Engineering Practices   
05-212-409 การเตรียมโครงการ 1(1-0-2)
  Project Preparation  
05-212-410 โครงการ 3(1-6-4)
  Project  
05-113-216 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  3(2-2-5)
  Basic of Electrical Engineering  
  2.3. วิชาชีพเลือก 45 หน่วยกิต
 2.3.1.กลุ่มวิชาการศึกษา 6 หน่วยกิต   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
05-013-301 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
  Statistical Data Analysis by Computer  
05-013-302 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการสอน 2(2-0-4)
  Computer Application for Instruction  
05-013-303 ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 2(2-0-4)
  Database and Information for Education  
05-013-304 การพัฒนาและประเมินผลโครงการ 2(2-0-4)
  Program Development and Evaluation  
05-013-305 การพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนสำเร็จรูป 2(2-0-4)
  Educational Media and Mastery Learning Package Development  
05-013-306 การวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและอาชีพ 2(2-0-4)
  Educational and Vocational Problem Analysis  
05-013-307 การศึกษาอิสระ 2(2-0-4)
  Independent Study  
.กลุ่มวิชาวิศวกรรม 39 หน่วยกิต
ก) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
05-213-101   เทคโนโลยียานยนต์พื้นฐาน 3(1-6-4)
  Basic Automotive Technology  
05-213-102    เทคโนโลยียานยนต์ 1 3(1-6-4)
  Automotive Technology 1  
05-213-203   กลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6)
  Fluid Mechanics   
05-213-204           เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3(3-0-6)
  Thermodynamics 1  
05-213-205   เทคโนโลยียานยนต์ 2 3(1-6-4)
  Automotive Technology 2  
05-213-306   เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์ 3(1-4-4)
  Vehicle Instrument and Testing  
05-213-307  พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
  Engineering Dynamics    
05-213-308 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 3(3-0-6)
  Thermodynamics 2  
05-213-309 การทดสอบระบบฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ 3(1-6-4)
  Engine Fuel Injection System Testing  
05-213-310   กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)
  Mechanics of Machinery  
05-213-311    การทำความเย็นและปรับอากาศ 3(2-2-5)
  Refrigeration and Air Condition  
05-213-312   ประลองวิศวกรรมเครื่องกล 1  2(0-4-2)
  Mechanical Engineering Laboratory 1  
05-213-313    ประลองวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-4-2)
  Mechanical Engineering Laboratory 2  
05-213-314  เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6
   Internal Combustion Engine  
05-212-315 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6
  Energy Conservation and Environment  
05-213-316    ออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6
  Mechanical Design  
05-213-317   กำลังงานของไหล 3(3-0-6
05-213-318   คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบและออกแบบ 3(2-2-5)
  Computer Aided Drafting and Design  
05-213-319   เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6)
   Fluid Machinery  
05-213-320 เทคโนโลยีการหล่อลื่น 3(3-0-6)
  Lubrication Technology  
05-213-321 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)
  Heat Transfer  
05-213-422    วิศวกรรมต้นกำลัง 3(3-0-6)
  Power Plant Engineering  
05-213-423   วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
  Safety Engineering  
05-213-424    ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์                                                    3(2-2-5)
  Hydraulics and Pneumatics      
05-213-425   ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์ 3(3-0-6)
  Applied Hydraulics and Pneumatics      
05-213-426  เทคโนโลยีการบำรุงรักษา 3(3-0-6)
  Maintenance Technology  

About the Author