ข่าว

มทร.พระนคร ก้าวหน้าจับมือ กฟผ. พัฒนาวิชาการรักษาสิ่งแวดล้อม

มทร.พระนคร ก้าวหน้าจับมือ กฟผ. พัฒนาวิชาการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนงานด้านวิชาการ

                           รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า “การลงนามความร่วมมือทางวิชาการของ มทร.พระนคร กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สำหรับเนื้อหาของข้อตกลงมี 6 หัวข้อ ประกอบด้วย การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม, ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษา, การศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการจัดนิทรรศการ รวมทั้งโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันสร้างเครือข่ายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม”

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า “ในอนาคต กฟผ.ได้พัฒนากำลังผลิตการไฟฟ้าของประเทศไทยด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งได้พยายามผลักดันให้มีการบรรจุเรื่องพลังงานในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. เป็นไปมีประสิทธิภาพ”

About the Author