โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ระยะที่ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 […]

ประกาศการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของกระทรวง […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 […]

โครงการศีกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการศีกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี โดยมี ดร.วรเอก […]