ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 และกำหนดการลงทะเบียน

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 และกำหนดการลงทะเบียน

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ โควตา (รอบ 3) และระดับปริญญาโทภาคสมทบ

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ(โควต้า) รอบ3 ประจำปีการศึกษา 2555 […]

ขอร่วมแสดงความยินดีแก่นายเปลี่ยน ภูคะฮาต

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเสนอชื่อ นายเปลี่ยน ภูคะฮาต ตำแหน่งช่างไม้ […]

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประจำปี 2555

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประจำปี 2555 ให้มาสอบคัดเลือก […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น, ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น, ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น […]