ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบTCas สำหรับนักศึกษา ม. 6

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระบบTCas สำหรับนักศึกษา ม. […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโควตา รอบ2 (คุณวุฒิเดิม ระดับ ปวช. – ปวส) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โควตา รอบ2 (คุณวุฒิเดิม […]

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบโควตา รอบ 2 (รับวุฒิ ปวช. – ปวส.)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี ให้มาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ได้ที่งานทะเบียน […]