ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2562 (วุฒิเดิม ปวช. – ปวส.)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา […]

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 และการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู […]

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน และแจ้งตารางเรียน สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 61 ภาคเรียนที่ 1/2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน และแจ้งตารางเรียน สำหรับนักศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน […]

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2561 รายละเอียดประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี […]