ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (รอบที่ 1)

ให้มาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ

ได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังนี้

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (รอบที่ 1)

ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต กค.

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

  1. แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค.   (รับแบบฟอร์มได้ที่งานทะเบียน)
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 ชุด(ฉบับสมบูรณ์)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 2 ใบ
  6. ค่าใบอนุญาต กค. จำนวน 500 บาท

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม
ในหัวข้อ การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ จัดระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561
รับสมัคร → ศิษย์เก่า จำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
จัดระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 รับสมัคร → นักศึกษาและผู้ที่สนใจ แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 25 คน

*ทั้ง 2 รอบ ยังไม่เต็ม สามารถสมัคร-ลงทะเบียนหน้างานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสมัครได้ที่ งานบริหารโครงการและฝึกอบรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 7137

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ตำแหน่ง

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศเรื่องการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานทะเบียน ประกาศเตือนเรื่องการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2561 (วุฒิ ปวช.-ปวส)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2561  (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. – ปวส)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 56-59

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)*

รอบที่ 59 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

รอบที่ 58 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

รอบที่ 57 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

รอบที่ 56 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

รอบที่ 55 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

รอบที่ 54 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

รอบที่ 53 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

รอบที่ 52 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

รอบที่ 51 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 31-50 (click)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 21-30 (click)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 11-20 (click)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 1-10 (click)