ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 42

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)*

 

รอบที่ 42 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560

รอบที่ 41 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤกษาคม 2560

รอบที่ 40 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2560

รอบที่ 39 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560

รอบที่ 38 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560

รอบที่ 37 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

รอบที่ 36 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559

รอบที่ 35 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รอบที่ 34 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559

รอบที่ 33 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รอบที่ 32 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2559

รอบที่ 31 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 21-30 (click)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 11-20 (click)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 1-10 (click)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤษภาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ   หากมีข้อสงสัยในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  โทร . 02-6653777  ต่อ  7103, 7104

ประกาศแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา ฤดูร้อน/2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา ฤดูร้อน/2559

ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • กรุณาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2560

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
สมัครด้วยตัวเอง  งานทะเบียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันเวลาราชการ  รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.

รอบบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.

12- 22  มิถุนายน 2560
สอบคัดเลือก และชำระค่าสมัครสอบ  เวลา 9.00-12.00 น. 24 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 28 มิถุนายน 2560
ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่

ผ่าน Website

28-30 มิถุนายน 2560
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร 28-30 มิถุนายน 2560
รายงานตัวขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา  และทำบัตรนักศึกษา

ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รอบเช้า เวลา  9.00 –  12.00 น.

30 มิถุนายน 2560
เปิดภาคเรียน 1/2560 1 กรกฎาคม 2560
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 02-6653777 ต่อ 7103, 7104
หมายเหตุ
 1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย
 2. ค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
 3. ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา จำนวน 1,500 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 100 บาท
 4. ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 35,000 บาท แบ่งเป็น

–  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 15,000 บาท

–  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15,000 บาท

–  ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 5,000 บาท

 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามคุณสมบัติดังนี้

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
 4. สําเนาใบแสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
 5. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด
 6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด
 7. สําเนาสัญญาจ้างให้ดํารงตําแหน่งครู จนถึงวันที่รับสมัครหรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก จํานวน 1 ชุด
 8. สําเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันในวันที่รับสมัคร