ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ระดับปริญญาตรี

ให้มาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังนี้

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต กค. วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 (วันเดียว) โดยมีเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค.             (รับแบบฟอร์มได้ที่งานทะเบียน)
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 ชุด(ฉบับสมบูรณ์)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน       จำนวน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว             จำนวน 2 ใบ
 6. ค่าใบอนุญาต กค.    จำนวน 500 บาท(ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง A 601 ตามรายชื่อดังนี้

* หมายเหตุ กรณีส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ จุดรายงานตัว

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 5 , ผู้สมัครที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และ รอบรับตรงรอบที่ 2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 5 , ผู้สมัครที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และ รอบรับตรงรอบที่ 2

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 4

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 4
รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 5-22 มิถุนายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล
 3. ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์