ประกาศขยายเวลาการประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศขยายเวลาการประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

กำหนดงาน

1. รอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. รอบตัดสิน
ประกาศรายชื่อผลงานประกวดและนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ (เบื้องต้น) วันที่ 18 มกราคม 2561  เวลา 14.30-16.00 น. ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร

ประเภทของการประกวดผลงานประเภทของการประกวดผลงาน

  1. ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
  2. ประเภทระดับอุดมศึกษา  แต่ละประเภททีม ทีมไม่เกิน 3 คนต่อโรงเรียน/วิทยาลัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

  1. เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน/นักศึกษาแต่ละประเภทของการประกวด
  2. เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในหัวข้อ Technology for Society
  3. ไม่จำกัดประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
  4. แต่ละโรงเรียน/วิทยาลัยส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้น

รางวัลสำหรับผู้ชนะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จะได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 7131
http://teched.rmutp.ac.th/

ประกาศแจ้งให้นศ.หลักสูตรป.บัณฑิต ยื่นหลักฐานขอใบประกอบวิชาชีพครู

ประกาศงานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)
1. นักศึกษามาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ป.บัณฑิต เพื่อนำไปถ่ายสำเนาจำนวน 1 ชุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาเขียนแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ค.) ที่งานทะเบียน ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมแนบหลักฐานคุณวุฒิ ป.บัณฑิต ดังนี้

1. สำเนาใบทรานสคริป ป.ตรี ฉบับภาษาไทย ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบปริญญาบัตร ป.ตรี ฉบับภาษาไทย หรือหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ฉบับภาษาไทย
จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบทรานสคริป ป.บัณฑิต (ประกอบด้วยใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยและอังกฤษ และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
6. รูปถ่าย ชุดสูทสีกรมท่า (ตรามหาวิทยาลัย) จำนวน 2 รูป (พร้อมไฟล์รูปถ่าย นามสกุล Jpeg)
7. ค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 500 บาท

*** หมายเหตุ

1. ระยะเวลาในการดำเนินการของคุรุสภา ประมาณ 2 เดือน
2. กรณีเอกสารไม่ครบตามรายการ ให้มาติดต่อใหม่ภายหลัง (ไม่รับยื่นต่อคุรุสภาทุกกรณี)
3. เอกสารหลักฐานทุกชนิด ให้ถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด A 4 เท่านั้น
4. นักศึกษาเขียนสำเนาถูกต้องและเซ็นต์ลงนามในเอกสารทุกฉบับ
5. นักศึกษาต้องมายื่นใบคำร้องขอใบกค.ด้วยตนเอง เท่านั้น
6. กรณีปลอมแปลงเอกสารทางราชการ อาจมีโทษตามระเบียบทางราชการ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ดังนี้

– วันซ้อมย่อย วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
– วันซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
– วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– วันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ลงทะเบียน เวลา 08.30-9.00 น.

 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษานำตารางสอนของตนเองมาส่งในที่วันปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

ประกาศขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศงานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน ทางงานทะเบียนได้ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยนักศึกษาสามารถเข้าประเมินการเรียนการสอนได้ถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 23:59 น. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันและเวลาดังกล่าว

หากนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียน และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปได้