ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแจ้งเลื่อนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

กำหนดตรวจโรคและเอกซเรย์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดตรวจโรคและเอกซเรย์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น.

 

ประกาศแจ้งกำหนดวันและเวลาการตรวจสภาพนักศึกษาและรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประกาศกำหนดวันและเวลาการตรวจสภาพนักศึกษาและรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการ

วัน/เวลา/สถานที่

ระดับชั้นนักศึกษาที่เข้าตรวจสภาพนักศึกษา

เวลา(น.)

12-13 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาทุกชั้นปีมารับบัตรสอบได้ที่ฝ่ายกิจการฯ 09.00-11.30 น. – 13.30-16.00 น.
14  กุมภาพันธ์ 2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 1และ2 ทุกสาขาวิชา 09.00-16.00 น.
15 กุมภาพันธ์ 2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 3และ4 ทุกสาขาวิชา  09.00-16.00 น.

 

หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าตรวจสภาพนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

1.  นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา ให้เรียบร้อยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.  นักศึกษามารายงานตัวเพื่อตรวจสภาพในวัน เวลาที่กำหนด
3.  นักศึกษาลงชื่อรายงานตัว และรับแบบฟอร์มเพื่อตรวจสภาพ
4.  นักศึกษากรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล,รหัสนักศึกษา,สาขาวิชาและต้องผ่านงานการเงินลงนามก่อน
5.  นักศึกษาเข้าตรวจสภาพนักศึกษา กับคณะกรรมการกลาง
6.  คณะกรรมการกลาง ตรวจสภาพนักศึกษาและลงนาม
7.  นำบัตรสอบมาประทับตราที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ งาน 13 ปี Rmutp)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ งาน 13 ปี Rmutp) ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 5-26 มกราคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม