งานรับพระราชทานปริญญา ประจำปีพุทธศักราช 2553

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติใน […]

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 25 […]

กีฬาสานสัมพันธ์ “ทวิมิตรเกมส์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “ทวิมิตรเกมส์” ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Computer Assisted Instruction […]

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่สมบูรณ์ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานและการดำเนินชีวิตที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และได้นำหลังคุณธรรมจริยธรรมไปกลมเกลาจิตใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข วันที่ […]