พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ด้วยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล […]

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาจากตัวแทนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ นายโสภณ บุญแต่ง และนางสาวสุนิศา […]

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เปิดฝึกอบรมเทคนิคการสอนอย่างมือครูอาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ และสามารถนำขัอมูลจากการใช้แผนการจัดการการเรียนรู้ให้พัฒนาให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยมีผศ.ดร.อัคครัตน์ […]

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการยกย่องใน”โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคล” โดยอธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาศวันไหว้ครูรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา […]

ปรับภูมทัศน์รอบอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ทำการปรับภูมทัศน์รอบ อาคารคณะฯ ซึ่งได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]