โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในลักษณะการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรปฏิบัติการ โดย ดร.ณรงค์ […]

โครงการการจัดการความรู้กับระบบบริหารงานประกันคุณภาพภายใน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการจัดการความรู้กับระบบบริหาร งานประกันคุณภาพภายในให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อได้ ตระหนักถึงความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนา […]

งานรับพระราชทานปริญญา ประจำปีพุทธศักราช 2553

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติใน […]

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 25 […]

กีฬาสานสัมพันธ์ “ทวิมิตรเกมส์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “ทวิมิตรเกมส์” ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม […]