โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 กิจกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรม […]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดหีบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 […]

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จัดการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) […]