คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดย รศ.สุภัทรา […]

โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 3

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนางานวิชาการด้านประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 3 โดยมี […]

โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนางานวิชาการด้านประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2 โดยมี […]

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาชั้นปีที่ […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ […]