โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกจิตสำนึกครูช่างรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และให้นักศึกษาได้เรียนรู้พืชพันธ์ต่างๆ […]

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี […]

โครงการพัฒนางานวิชาการด้านประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนางานวิชาการด้านประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหารของคณะ […]

ทีม “ครูช่างเทเวศร์ “ คว้ารางวัล อันดับที่ 1 “พัฒนาทีมยอดเยี่ยม” ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการแข่งขัน Honda […]