การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษา ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

 

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 45 คน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี  เมื่อวันที่ 16-17  กุมภาพันธ์ 2561

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้กับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและได้รับความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ และอ.ขนิษฐา ดีสุบิน เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการปฏิบัติตนก่อนออกทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กิจกรรมที่ 1)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กิจกรรมที่ 1)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา ขาวเหลือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการสาธิตการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการสาธิตการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย มีผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมรับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการสาธิตการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัยจากพนักงานดับเพลิง ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 และลานด้านหน้า shop ตะไบ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561