โครงการการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล ณ วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤกษาคม-2 มิถุนายน พ.ศ.2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม โดยมีนายกิตติพันธุ์ บุญโตสิตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันและเสนอแนวทางในการวางแผนการทำงานของคณะ ภายในคณะ โดยเข้าเยี่ยมชม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานและด้านการวางแผน ณ วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤกษาคม-2 มิถุนายน พ.ศ.2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการประเมินคุณภาพหลักสูตร ผู้ช่วยศาตราจารย์สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา ขาวเหลือง และ ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดย , วิเคราะห์ มคอ.2 – มคอ.7 , การเขียน มคอ.2 – มคอ.7, ฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 15-16 พฤกษาคม 2560

โครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 3


ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 3 มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล ป่าบก ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการังชายฝั่งที่เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำทะเลขนาดเล็ก มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560

โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีวิทยากรบรรยายได้แก่ ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง, ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี และผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล มีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2560

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และถ่ายภาพหมู่บัณฑิตพร้อมคณาจารย์ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560