คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดย […]

โครงการส่งเสริมการทำงานสายสนับสนุนสู่อาเซียน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมการทำงานสายสนับสนุนสู่อาเซียน โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]