งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 มีผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่านได้แก่ รศ.นุกูล ชูทอง โดยทางคณะจัดงานเลี้ยงเพื่อร่วมแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาในการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับอาจารย์ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการชนะถ้วยรางวัลระดับ ดีมาก ในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยสำหรับอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560


ด้วยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคณะ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรม เรียนดี การแต่งกายเรียบร้อย ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ระยะ 5 ปี


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ระยะ 5 ปี นำโดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขป โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมนคุณภพาพภายใน ระดับคณะ ได้แก่

  • ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง
  • ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล
  • รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์
  • อ.ภาวนา ชูศิริ
  • อ.สุนารี จุลพันธ์

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559