โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลยุคดิจิทัล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล โดยมีอาจารย์คุณสมคิด  แซ่หลี และอาจารย์อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสอนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิทัล ณ ห้อง Smart Classroom คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะเยา ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 1/4
  2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 2
  3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 3
  4. รองศาสตรจารย์บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 5

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ ให้แก่วัดเทพพล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และวัดสามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อนำไปใช้ในกิจการของศูนย์การเรียนและการให้บริการจัดการศึกษาเด็ก เยาวชน สามเณร พระภิกษุ และประชาชนทั่วไป ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม ในหัวข้อ การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ จัดระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วม จำนวน 30 คน และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง จัดระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 โดยมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจ จำนวน 25 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 3 ด้านการเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเอง โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเอง ระดับหลักสูตร และการเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเอง ระดับคณะ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ มีอ.พรเทพ ฉันทนาวี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อการเตรียมพร้อมเพื่อสัมภาษณ์งานและเทคนิคการปฏิบัติงาน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 87 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561