โครงการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยมี อ.สุนารี จุลพันธ์ และคุณฐิตารีย์ วงษ์ตนานนท์ เป็นวิทยากร มีการฝึกปฏิบัติทำหน้าที่วิทยากร, ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงและการใช้ภาษา, การทำหน้าที่วิทยากรในงานพิธีการ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ ห้องปฏิบัติการ B603 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันและเสนอแนวทางในการวางแผนการทำงานของคณะ, เข้าเยี่ยมชม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริฯ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานและด้านการวางแผน ณ แก่งกระจานพาราไดซ์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2560

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และถ่ายภาพหมู่บัณฑิตพร้อมคณาจารย์ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ประชุมวาระเปิดภาคการศึกษา 2/2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมวาระเปิดภาคการศึกษา 2/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าเร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ, อ.ชัยธวัช ตุ่มมะ บรรยายแนะนำรายวิชา กำหนดการเรียน และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 มีผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่านได้แก่ รศ.นุกูล ชูทอง โดยทางคณะจัดงานเลี้ยงเพื่อร่วมแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560