ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 และการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน และแจ้งตารางเรียน สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 61 ภาคเรียนที่ 1/2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน และแจ้งตารางเรียน สำหรับนักศึกษา […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดย รศ.สุภัทรา […]

โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 3

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนางานวิชาการด้านประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 3 โดยมี […]