งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 […]

ประกาศให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้นักศึกษาเข้าประเมิน 2 หัวข้อ […]

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 21-22 […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (ปวช.,ปวส.) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (ปวช.,ปวส.) รอบ 2 […]

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จัดการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) […]