รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 1-10

รอบที่ 10 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 13,30 พฤษภาคม, 30 กันยายน 2556 (6 คน) และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 30 กันยายน 2556 (4 คน)

รอบที่ 9 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 13 พฤษภาคม 2556 (10 คน)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 25 กุมภาพันธ์,13 พฤษภาคม 2556 (31 คน)

รอบที่ 8 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 24 มีนาคม 2555 (8 คน)

รอบที่ 7 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2556 (22 คน)

รอบที่ 6 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2556 (6 คน)

รอบที่ 5 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2556 (3 คน )
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2556 (23 คน )

รอบที่ 4 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2556 (5 คน )

รอบที่ 3 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2556 (7 คน )

รอบที่ 2 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2556 (21 คน)

รอบที่ 1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 16 คน
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” วันที่สำเร็จการศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2554/24 มีนาคม 2555/31 พฤษภาคม 2555/30 กันยายน 2555/25 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 7 คน