Download อาจารย์/เจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดใบคำขอต่างๆ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ไฟล์ DOWNLOAD สำหรับอาจารย์

 

•• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ••