ข่าวสารคณะ

แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ รหัส 59 ) และ(ภาคสมทบ รหัส 62) และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามตารางสอบดังนี้