ข่าวสารคณะ

เชิญชวนเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เชิญชวนเข้าร่วมงานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน ได้แก่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ วีรานุกูล
  • อาจารย์ สุวัฒน์ วิบูลย์ศิริรัตน์
  • นายสมนึก นุชรุ่งเรือง
  • นายชาญชัย ธำรงทรัพย์สกุล

ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563