ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2562 (วุฒิเดิม ปวช. – ปวส.)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2562 (วุฒิเดิม ปวช. – ปวส.)

ใน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม