ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการส่งเสริมการทำงานสายสนับสนุนสู่อาเซียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมการทำงานสายสนับสนุนสู่อาเซียน โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในคณะทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพด้านทักษะ มุ่งสู่อาเซียน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และโรงแรมอนันตาริเวอร์ฮิลส์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562