ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 และการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)